اساس نامه

اساس نامه


   موسسه انجمن خیریه همت جوانان          
فصل اول – کلیات و اهداف
ماده ۱
نام :    موسسه انجمن خیریه همت جوانان است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” انجمن ” نامیده می‌شود .
ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای     انجمن         غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا      انجمن       از نوع موسسات مذکور دربند  الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.
ماده ۳
محل: مرکز اصلی ،   ایران                      استان                      تهران                شهرستان                 تهران
به نشانی تهران، خیابان ۱۷شهریور ایستگاه آشتیانی ها خیابان شهید درخشان خیابان کلاردشت کوچه تهرانی کیا پ۲۵ واقع است ودر صورت لزوم می تواند برابر مقررات تغییر ودرسایرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دائر نماید.
ماده ۴
تابعیت:     انجمن                تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام            انجمن                 حق فعالیت سیاسی له یا علیه احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت.
ماده ۵
مدت: فعالیت            انجمن                   از تاریخ تاسیس برای مدت           نامحدود               می باشد.
ماده ۶
دارائی اولیه:                انجمن             اعم از منقول و غیر منقول مبلغ             یک میلیون               ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده ودراختیار                  انجمن                قرارگرفته است.
ماده ۷
مهدی قمصریان فرزند حسین – زینب رشیدی مهر آبادی فرزند حسن به همراه شرکاء که  تصویر شناسنامه های برابر اصل ممهور به مهر مجتمع قضائی به اداره ثبت شرکتها و همراه با آدرس و مشخصات به نیروی انتظامی تحویل شده است .
(تبصره) – هیئت موسس بعداز تاسیس و انتخاب هیئت مدیره توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها ، مسئولیتی در انجمن نخواهند داشت .
ماده ۸
اهداف موسسه عبارتند از : خدمات نیکوکاری بشرح ذیل از محل کسب درآمداز دارائی موسسه همراه با عوائد خیریه ، موضوع ماده (۳۱) اساسنامه :
۱- کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام
۲- کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان
۳- فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند
۴- فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند
۵- فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق ، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند
ماده ۹
طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه  پیش بینی شده و بنحوی با وظائف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد
ماده ۱۰
فعالیت اعضاء اعم از هیات موسس،‌هیات امناء هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده واعطای هرگونه تسهیلات از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره : هیئت مدیره می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء حداکثر تا معادل ۱۰% از درآمد موسسه را با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل  یا قائم مقام او ؛ بعنوان حقوق و پاداش و به دیگر ارکان     انجمن      بلحاظ تلاش مضاعف در راه رسیدن به اهداف تعیین شده ؛ در نظر بگیرد.
فصل دوم – ارکان انجمن
ماده ۱۱
ارکان: انجمن عبارتند از : ۱– مجمع عمومی .  ۲– هیئت مدیره .  ۳- مدیر عامل .  ۴-  بازرسان  .
ماده ۱۲
مجمع عمومی هیات امناء به تعداد        ۹         نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در          انجمن        می باشند که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره : در صورت استعفا یا فوت هر یک ازعضاء هیئت امناء عضو جانشین، در اولین جلسه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱۳
*مجمع عمومی عادی هیات امنا سالی یکبار در         مرداد           ماه تشکیل خواهد شد .   برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
*دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد،‌جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هد تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیات امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده در اموری که از وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیات مدیره،‌بازرس  (بازرسان)  یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد.
ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنا
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل ) و بازرسان ( اصلی و علی البدل )
۲-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان ).
۳– تعیین خط مشی کلی.
۴- بررسی و تصویب پاره ای پیشنهادات هیئت مدیره.
۵- تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲
۶- تصویب ترازنامه و بودجه.
۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.
ماده ۱۵
مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
– با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
– با درخواست یک سوم اعضاء هیات امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده ۱۶
وظایف مجمع عمومی هیات امناء فوق العاده:
۱– تصویب تغییرات اساسنامه.
۲– بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن.
۳– عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سر رسید مجمع عمومی عادی.
۴- تغییر نشانی.
۵- افزایش یا کاهش سرمایه.
ماده ۱۷
مجامع عمومی هیات امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند.
تبصره :اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیات امناء انتخاب خواهندشد.
ماده ۱۸
انجمن                  دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود . در صورتیکه در آمد وهزینه های      انجمن            از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می تواند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.
تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.
تبصره ۳ : انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۹
در صورت استعفاء  یا  فوت  یا سلب شرایط  از هریک از  اعضای هیئت مدیره  ، عضو علی البدل  برای مدت  باقیمانده هیئت مدیره  بجای عضو اصلی انجام وظیفه  خواهد نمود.
ماده ۲۰
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر     یک ماه           یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
* فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده ۲۱
اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.
ماده ۲۲
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید هیئت مدیره  حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود  نتیجه انتخابات را  به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۳
هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظائف و اختیارات آن در چهار چوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات  هیات امنا، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم،  تعیین حکم  و تعیین وکیل  و عزل آن،  قطع و فصل دعاوی  از طریق سازش (مصالحه)  و در صورت اقتضاء تفویض  و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل بغیر.
بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیات امنا می باشد بنام       انجمن          انجام دهد.
( تبصره ۱ ) – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت هیات امنا است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط  بر رعایت حدود اهداف انجمن              دارا می باشد.
( تبصره ۲ ) – هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی انجمن               است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره  به  وی تفویض می گردد  نماینده       انجمن محسوب  شده و از طرف      انجمن          حق امضاء دارد.
( تبصره ۳ ) – اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ؛   دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
( تبصره ۴ ) – کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و با مهر       انجمن   معتبر خواهد بود:
رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس، خزانه دار، مدیرعامل
ماده ۲۴
هیات امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی  و  یک نفر را  بعنوان بازرس علی البدل  برای مدت یکسال  انتخاب خواهد نمود .
( تبصره ۱ ) – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۲۵
وظائف بازرس بشرح زیر است:
وظائف بازرس بشرح ذیل می باشد:
۱– بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امناء.
۲– مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیات امناء.
۳– گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امناء.
۴– اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیات امناء گذاشته اند.
(تبصره) – بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده۲۶
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات    انجمن       اجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امناء را بنماید.
ماده ۲۷
در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۲۸
هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیات امناء تعیین و معرفی نشده اند به مسئولیت خود باقی خواهندبود.
فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه
ماده ۲۹
بودجه         انجمن              از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، فعالیت های مجاز در چهار چوب اهداف و سایر کمک های مردمی، دولتی یا بین الملی تامین می شود.
( تبصره ۱ ) – انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اما کن عمومی و خصوصی ممنوع است.
( تبصره ۲ ) – برپائی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی به نیروی انتظامی امکان پذیر است.
( تبصره ۳ ) – نصب صندوق صدقات در اما کن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است.
( تبصره ۴ ) – کمکهای نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب موسسه منظور ؛ یا در قبال ارائه رسید در محل موسسه دریافت شود و کمکهای جنسی نیز در قبال ارائه رسید به اهداءکننده صورت گیرد.
( تبصره ۵ ) – هر گونه کمکهای ( خارجی ) بین المللی قبل از دریافت بایستی بانظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمکهای دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
*فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیرتجاری بودن موسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که د رکلمه تجارت صورت گیرد، ممنوع است.
ماده ۳۰
هیچیک از ارکان          انجمن           اعم از هیئت امنا، مدیره ،‌مدیر عامل ، بازرسین حق معامله ،‌برداشت یا تخصیص در آمد               انجمن           موسسه را به نفع خود یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمد های موسسه صرفا جهت تقویت بنیه مالی    انجمن         و در راستای اهداف هزینه خواهد داشت.
تبصره – تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۳۱
درآمد وهزینه های         انجمن               در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
(تبصره ۱ ) – کلیه وجوه مازاد بر هزینه های        انجمن            در حساب مخصوصی بنام انجمن خیریه همت جوانان            نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .
( تبصره ۲ ) – سال مالی         انجمن         منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
ماده ۳۲
بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی انجمن بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند .
ماده ۳۳
هیات امناء             می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره و تائید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد.
ماده ۳۴
کلیه مدارک، پرونده ها، نوشتجات، در دفتر مرکزی           انجمن           نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن           با امضای رئیس هیات مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و با مهر      انجمن             معتبر خواهد بود.
(تبصره) – مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۳۵
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و صورت جلسات          انجمن          در صورتی معتبر است که به تائید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.
ماده ۳۶
محل موسسه  و اقامتگاه اعضای هیات مدیره  و اشخاص صاحب امضاء  و تغییرات بعدی آن  باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده، استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷
انجمن         دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
( تبصره ) – هیات مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.
ماده ۳۸
در صورت انحلال        انجمن            مجمع عمومی فوق العاده پنج نفر را بعنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارائی مسلم     ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارائی       انجمن          را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذارشده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
ماده ۳۹
انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.
ماده ۴۰
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهدشد.
 ماده ۴۱
این اساسنامه که مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره در نشست مورخ ۲۵/۰۶/۹۳ هیات مؤسس و هیات امناء به تصویب رسید.
 
 
 
 
 
موسسه خیریه میهن
  اساس نامه
بنیان های تفکر انسان در این شعر پارسی از معلم اخلاق سعدی آمده است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی
در این دو بیت شاهد چند آموزش روشن انسان مداری هستیم:۱( برابری انسان ها) ۲(به هم پیوسته بودن انسان ها۳( همبستگی انسان ها) ۴(همدلی و همدردی) ۵( مسئولیت پذیری)
این همه ی آن آموزشی است که یک مکتب انسان مدار به ما می آموزد تا بدانیم که به عنوان انسان همگی مشابهت ذاتی داریم، سرنوشتمان به هم وابسته است، درد دیگری را باید درد خود بدانیم، انسان ها را دوست بداریم و نسبت به رنج بشر بی تفاوت نبوده و تا پایان دادن به آن، آرام و قرار نداشته باشیم.
کلیات و اهداف؛ماده ۱ـ موسسه خیریه میهن، یک موسسه غیر سیاسی، غیر دولتی، مستقل و غیر انتفاعی (NGO) است که با هدف جمع آوری و کمکهای مردمی (خیرین) در گوشه و کنار کشور و خارج از کشور در تاریخ ۱۰ ذی الحجه۱۴۳۳ ، در روز عید قربان (۵ آبان ۱۳۹۱) ، (۲۶ اکتبر ۲۰۱۲) در حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران زمین در ( لندن) تاسيس شده است.
ماده ۲ـ عمده کمک های این موسسه با ۲ اولويت مراقبت و درمان و تأمین وسایل بهداشتی، ازدواج اختصاص یافته است.
ماده ۳ـ یکی از اهداف اصلی موسسه، پرهیز از واژه گداپروری و تلاش در جهت خود اتکایی و رفع بلند مدت نیازمندهای این عزیزان می باشد.
ماده ۴ـ موسسه خیریه میهن از تاریخ تأسیس برای مدتی نامحدود ایجاد می شود.
ماده ۵ـ مسولیت مستقیم موسسه با اعضای هیئت موسس است. تصمیم گیری در هزینه ها از محل جمع آوری کمک های دریافتی و اجرای آن بر عهده اعضای هیئت موسس است.
ماده ۶ـ هیئت موسس چگونگی موارد مصرف کمک های جمع آوری شده را تعیین می کند.
ماده ۷ـ سالانه بنابر نظراعضای هیئت موسس ممکن است تعدادی از اعضای هیئت موسس خارج یا اعضای جدید به آن اضافه شوند.
ماده ۸ـ هیئت موسس موظف است موارد مصرف موجودی موسسه خیریه را از طریق وب سایت موسسه خیریه میهن و سایر روش ها به اطلاع عموم برساند.
ماده ۹ـ هیئت موسس موظف است گزارش فعالیتهای خود را به صورت دوره ای ازطریق وب سایت موسسه خیریه میهن و شبکه های اجتماعی فیس بوک اطلاع رسانی کند.
ماده ۱۰ـ تصمیم گیری کلی با رای اکثریت بیش از نیمی از اعضای هیئت موسس انجام می شود.
ماده ۱۱ـ ا زمحل جمع آوری فقط ۱۰٪ برای هزینه های اجرایی سالیانه وب سایت و انتشارات موسسه استفاده میشود.
ماده ۱۲ـ هیئت موسس در گزارش نهوه ی خرج کردن کمک های جمع آوری شده حق هیچ گونه پنهان کاری را ندارد.
ماده ۱۳ـ در صورتی که نیاز به تغییر اساس نامه احساس شد،اعضای هیئت موسس پیش نویس اساس نامه جدید را آماده می کنند نسخه ی نهایی را بین خودشان به رأی می گذارند.
ماده ۱۴ـ اساس نامه جدید په تأیید بیش از نیمی از شرکت کنندگان در رأی گیری برسد.
ماده ۱۵ـ روابط بین الملل، تعامل و تبادل تجربیات و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی و همچنین سازمان ملل متحدد در حوزه اهداف موسسه.
 
 
اساسنامه موسسه غير انتفاعي انجمن محبان ياري دهنده درمان اميد
 
فصل اول: كليات و اهداف
 
ماده 1- نام: موسسه غير انتفاعي انجمن محبان ياري دهنده درمان اميد كه در اين اساسنامه به اختصارموسسه امید ناميده مي شود.
 
ماده 2- اهداف
 
الف- جلب كمكهاي مالي مردمي و مساعدت خيرين در امر بهسازي و كمك در امر توسعه و تجهيز مركز آموزشي ودرماني پورسينا
 
ب – مساعدت مالي و معنوي به بيماران نيازمند در امر درمان آنها
 
ج – عقد قراردادهاي قانوني برابر ضوابط و مصوبات با بیمارستان پورسینا براي اداره قسمتي از بخشهاي درماني ، كلينيكي و يا پارا كلينيكي به منظور ارائه خدمت به بيماران داراي بيمه مكمل و آزاد و يا بيماران خارج از كشور وفق تعرفه و ضوابط بخش خصوصي
 
د – احداث بيمارستان ، درمانگاه و ايجاد بخشهاي جديد در محل فعلي مركز آموزشي درماني پورسينا ویا خارج از آن و اداره آنها طبق ضوابط قانوني و آيين نامه هاي داخلي موسسه امید
 
ه – تدارك وخريد اسباب و لوازم و تجهيزات پزشكي و غير پزشكي واحد هاي تابعه از داخل و يا خارج از كشور و به طور كلي انجام هر گونه معامله يا انعقاد هر نوع قرارداد و عملياتي كه مستقيم يا به طور غير مستقيم در تحقق اهداف موسسه امید لازم و موثر باشد.
 
تبصره- آيين نامه هاي مالی ومعاملاتی و همچنین اساسنامه موسسات جدید که توسط موسسه امید تاسیس می گردد با پیشنهاد وتصویب هیئت امنا خواهد بود.
 
ماده 3- فعاليتهاي موسسه اميد غير سياسي، وغير انتفاعي بوده وبا رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايرانو طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. ضمناٌ موسسه اميد از نوع موسسات مذكور در بند الف ماده 2 آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 5/5/77 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقي مي گردد.
 
ماده4- مدت: از سال1389 به مدت نامحدود
 
ماده 5- آدرس و نشاني فعلی : گيلان- رشت- خيابان نامجو- بيمارستان پورسينا - تلفن3222444 و
 
71- 3223970 میباشد
 
1-5- انتقال مركز اصلي موسسه امید به خارج از گيلان و همچنين تاٌسيس شعب يا نمايندگي در هر يك از نقاط كشور با تصويب هيات امنا مي باشد.
 
ماده6- تابعيت موسسه امید صد در صد ايراني است.
 
ماده 7- سرمايه اولیه موسسه امید مبلغ یک ملیون ریال میباشد .
 
ماده 8- سرمايه ومنابع مالي موسسه امید از مجموع اعانات و كمك هاي نقدي و غير نقدي اعم از منقول و غير منقول اهدايي اشخاص حقیقی وحقوقی به موسسه امید، به علاوه درآمدهاي حاصل ازفعالیتهای موسسه امید و همچنين اعتبارات و كمكهاي نهادها تشکیل میشود. كه طبق مقررات اساسنامه جهت تحقق اهداف موسسه امید قابل مصرف مي باشد.
 
ماده9- طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني و به نحوي به وظايف يكي از وزارت خانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت مراجع زيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد
 
ماده10- با توجه به غیر انتفاعی بودن موسسه امید  هیچ یک از اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره ، هیئت امنا ، مدیرعامل و بازرسان حق انتفاع از موسسه امید را نخواهند داشت و وابستگان درجه یک آنها نیز نمیتوانند هیچ گونه معامله تجاری را با موسسه امید داشته باشند.
 
تبصره : مدیر عامل با توجه به زمانی را که برای ادارۀ موسسه صرف می کند ، با تصویب هیات مدیره می تواند از حق الزحمه ماهیانه برخوردار شود.
 
فصل دوم: اركان
 
ماده 11- موسسه اميد داراي اركان زير است
 
الف- هيات موسس
 
ب- مجمع عمومی
 
ج- هيات امنا
 
د- هيات مديره
 
ه- بازرسان
 
ماده 12- هيات موسس را افراد ذيل تشكيل مي دهند
 
1-12- دكتر شاهرخ يوسف زاده چابك
 
2-12- آقاي مرتضي بيگي مجد
 
3-12- دكتر پيمان خانجاني
 
4-12- آقاي اسماعيل قنبري كلواني
 
5-12- آقاي محمد رضا صابري علي نودهي
 
ماده 13- شرح وظايف هيات موسس
 
1-13- تاسيس موسسه اميد
 
2-13- انتخاب اولين اعضاء هيات امنا
 
تبصره - اعضاء هيات موسس عضو مادام العمر هيات امنا مي باشند .
 
ماده 14- مجمع عمومی :
 
مجمع عمومی موسسه امید متشکل از کلیه خیرینی است که تا هنگام تشکیل مجمع عمومی سالانه در راستای اهداف مؤسسه امید مشارکت مالی و غیر مالی داشته اند و دارای وظایف و اختیارات به شرح ذیل می باشند.
 
 
 
 
 
 
 
1-14- سیاست گذاری در نحوه جذب کمکهای خیرین
 
2-14- انتخاب اعضاء هیأت امناء ( اولین اعضاء هیأت امناء توسط هیات مؤسس انتخاب می شوند)
 
ماده 15- جلسات مجمع عمومی سالانه حداقل یکبار بنا به دعوت رئیس هیات امناء تشکیل می گردد.
 
ماده 16- جلسه مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای متشکل از رئیس ، ناظر ، منشی که توسط اعضاء مجمع انتخاب میشوند اداره ، که پس از ارائه گزارش ریاست هیأت امنا نسبت به موضوع جلسه تصمیم گیری خواهد شد.
 
ماده 17- هيات امنا
 
هيات موسس در اولين نشست خود نسبت به انتخاب اعضا هيات امنا موسسه اميد به تعداد 17 نفراقدام خواهند نمود.
 
ماده 18- جلسات هيات امناحداقل سالي دوبار تشكيل مي شود. يك بار حداكثر تا پايان تير ماه براي تصويب تراز نامه و رسيدگي به حسابهاي مالي سال قبل و يك بار در شش ماهه دوم سال براي تصويب بودجه وتعیین خط مشي سال آينده و ساير موضوعات  كه در دستورکار قرار میگیرد. در صورت ضرورت هيات امنا مي تواند جلساتي به طور فوق العاده تشكيل دهد.
 
تبصره 1- جلسه فوق العاده به دعوت هيات مديره يا  تقاضاي كتبي بازرسان تشكيل خواهد شد.
 
تبصره 2- دستور جلسه و تاريخ  و محل تشكيل جلسات هيات امنا اعم از عادي و فوق العاده در دعوتنامه اي كه به وسيله رييس هيات مديره یا مدير عامل تصريح مي گردد ارسال مي شود.
 
ماده 19- وظايف و اختيارات هيات امنا به شرح زير مي باشد:
 
1-  استماء گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی
 
2- تصويب ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به موسسه اميد با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 
3-  تعیین خط مشی کلی بوجه و رسیدگی و تصویب سالانه آن
 
4-  تصويب مقررات مالي و معاملاتي موسسه
 
5- اخذ تصميم گیری در مورد تاسيس شعبات.
 
6-  تصويب مقررات اداری استخدامي.
 
7-  تعيين اعضاء هيات مديره و بازرسين قانوني
 
8-  تعيين حق الزحمه حسابرسان
 
9-  انتخاب روزنامه براي درج آگهي هاي موسسه اميد.
 
10-                     تصمیم گیری در مورد انحلال موسسه امید
 
11-     نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت امناء با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
 
12-     ساير موضوعاتي كه طبق قانون و مقررات مربوط به موسسات غير انتفاعي در صلاحيت هيات امنا مي باشد از جمله تصويب اساسنامه و تغييرات آن.
 
ماده 20- جلسات هيات امنا با حضور حداقل 13 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات با اكثريت آرا اعضاي حاضر در جلسه كه بايد متضمن حداقل نصف +  يك راي موافق باشد معتبر خواهد بود.
 
ماده 21- هيات مديره : هيات مديره مركب از 5 نفر عضو اصلي  و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه توسط هيات امنا براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است با انقضا مدت مذكور تا انتخاب هيات مديره جدید، هيات مديره قبلي كما كان در سمت خود انجام وظيفه خواهند نمود.
 
تبصره 1- اعضا هيات مديره بلافاصله بعد از انتخاب يا حد اكثر ظرف مدت يك هفته از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيات مديره و يك نفر نايب رييس و يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد.
 
تبصره 2- انتخاب مدير عامل واجد شرايط خارج از اعضاي هيات مديره بلامانع است.
 
تبصره 3- انتخاب رييس هيات مديره به عنوان مدير عامل با تصويب هيات امنا بلامانع خواهد بود.
 
تبصره4- در هر شرايط ،دوره مديريت مدير عامل از مدت دو سال هيات مديره بيشتر نخواهد بود و تا انتخاب مدیر عامل جدید به وظایف قانونی خود عمل می نماید ليكن انتخاب مجدد مدير عامل در هر يك از شرايط انتخاب (عضو يا خارج از اعضاي هيات مديره)،طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع است.
 
تبصره 5- در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضا هيات مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
 
ماده 22- وظايف هيات مديره: جز درباره مسايلي كه اتخاذ تصميم به موجب مقررات اين اساسنامه در صلاحيت هيات امنا است،هيات مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور موسسه اميد مي باشد.مشروط به اينكه اقدامات آنها در حدود موضوع موسسه اميد و مصوبات هيات امنا بوده باشد كه عمده آنها به شرح زير است:
 
1- اتخاذ تصميم در مورد هر نوع امور مالي در حدود خط مشي هاي تعيين شده به وسيله هيات امنا
 
2- تعيين برنامه هاي اجرايي در زمينه مصوبات هيات امنا و كليه امور موسسه اميد
 
3-  پيشنهاد خط مشي و بودجه سالانه موسسه اميد
 
4-  پيشنهاد مقررات مالي معاملاتي واداری و  استخدامي موسسه امید به هيات امنا
 
5-  نظارت بر حسن اجرا مصوبات هیئت مدیره توسط مدیرعامل
 
6- تاييد پيشنهاد ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوطه موسسه اميد و درخواست  تصويب آن از هيات امنا با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
7-  پیشنهاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه به هیئت امناء
 
ماده 23- جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت رييس هيات مديره ،تشكيل ، ليكن در مواقع لزوم رييس هيات مديره یا مدیر عامل مي تواند به تشكيل جلسات فوق العاده دعوت نمايد.
 
ماده 24- جلسات هيات مديره ،با حضور 3 نفر از  اعضا که یکی از آنها رئیس یا نائب رئیس رسمیت یافته و تصمیمات با اکثر آرا خواهد بود.
 
ماده 25- هيات مديره موسسه موظف است پس از انقضاي سال مالي و حداقل 45 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي هيات امنا ترازنامه و صورتهاي مالي و اقلام مربوطه و گزارش عملكرد موسسه امید را تنظيم و تسليم بازرسان موسسه امید نمايد.
 
مدیر عامل و و ظایف آن :
 
ماده 26- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه امید بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای بشرح زیر می باشد.
 
ماده 27- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي موسسه امید بوده و علاوه بر اختيار استخدامي و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و به طور كلي انجام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات مربوط داراي وظايف و اختيارات زير خواهد بود.
 
1-  اجراي مصوبات هيات امنا و هيات مديره
 
2-  نمايندگي موسسه اميد در كليه مراجع با حق توكيل
 
3- پيشنهاد ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به موسسه امید به هيات مديره
 
4- استخدام و عزل کارکنان و تعیین حقوق ، مزایا و ترفیع آنان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوطه
 
5-  انجام کلیه امور داخلی و اداری موسسه امید ، مطابق مصوبات و مقررات مربوطه
 
 
 
6- تعيين وظايف كاركنان موسسه امید و در صورت لزوم تفويض قسمتي  از اختيارات اداری با حق امضا در آن مورد با مسئوليت خود به آنان
 
 
 
7- تهيه ترازنامه و صورتهاي مالي موسسه امید و تسليم آن به هيات مديره براي بررسي و تاييد و تقديم به هيات امنا
 
تبصره – كليه اوراق بهادار ، چكها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي ثابت مدير عامل به اتفاق امضاي رئیس یا نایب رئیس معتبر خواهد بود. ولي مكاتبات اداري با امضای مدير عامل انجام خواهد شد.
 
ماده 28- مدير عامل موظف است گزارش اقدامات انجام شده خود را در پايان هر شش ماه به هيات مديره تسليم نمايد و هيات مديره بايد در اولين جلسه نسبت به بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش مزبور اقدام نمايد.
ماده 29- سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال خاتمه می یابد ، در سال اول ابتداي آن تاريخ تشكيل موسسه و آخر آن پايان همان سال است
 
 
خیریه بیت الزهرا (س) مرند
 
فصل اول :کليات و اهداف
ماده1
نام سازمان مردم نهاد موردنظر (مؤسسه خيريه بيت الزهراء(س) مرند) مي باشد،که دراين اساسنامه باختصار(مؤسسه) ناميده مي شود،وطبق قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران واين اساسنامه تشکيل شده وفعاليت مي نمايد
ماده2
ماهيت مؤسسه: ماهيت مؤسسه خيريه غيرانتفاعي وغيرسياسي وغيردولتي بوده وضمن رعيت کامل قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران وآيين نامه اجرايي تاسيس وفعاليت سازمانهاي مردم نهادموضوع تصويب نامه شماره 27862/ت31281هـ مورخ 8/5/1384واين اساسنامه فعاليت خواهدنمود .
ماده3
آرم ومهرمؤسسه: مؤسسه داراي مهروآرم مخصوصي مي باشد که درروزنامه رسمي کشور چاپ ومنتشرخواهدشد. تمامي مکاتبات رسمي مؤسسه باآرم ومهررسمي انجام مي پذيرد.
تبصره1 : هيأت مديره درحفظ وحراست ازمهروآرم مسئوليت قانوني دارد
ماده4
مدت ومحل اصلي مؤسسه: مدت مؤسسه از تاريخ تأسيس نامحدود است ومرکزاصلي آن دراستان آذربايجان شرقي،شهرستان مرندبه آدرس....................................................................................... مي باشدودرصورت لزوم مي تواند پس ازکسب مجوز ازمراجع صدور پروانه برابر مقررات درساير نقاط داخل يا خارج از کشور شعبه يا نمايندگي يادفتردايرنمايد.
ماده 5
تابعيت مؤسسه :مؤسسه تابع نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد.وکليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.
 
ماده6
دارايي اوليه مؤسسه اعم ازمنقول وغيرمنقول توسط مؤسسين مؤسسه جهت شروع فعاليتهاي مؤسسه مبلغ دو ميليون ريال است که کلاًواريز گرديده است.
ماده7
هيأت مؤسس را7نفرافرادخدمتگزار وخيرانديش تشکيل مي دهند، که براي تهيه مقدمات تشکيل خيريه قيام نموده اندوبعدازتأسيس تحت عنوان مؤسس مسئوليتي نخواهندداشت
ماده 8
اهداف مؤسسه عبارتنداز :
الف ) کليات
1 ـ انجام فعاليت هاي فرهنگي به منظور گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدي بانظارت سازمان تبليغات اسلامي شهرستان .
2ـ سرپرستي وامداد مستمندان،افراد وخانواده هاي تهيدست بويژه ايتام.
3ـ کمک درتسهيل ازدواج جوانان.
4ـ کمک به درمان بيماران نيازمند وبي بضاعت.
5ـ کمک به امر تحصيل کودکان وجوانان بااستعدادنيازمند.
6 ـ ساير فعاليت هاي امدادي ومعاضدتي.
7 ـ دريافت حق عضويت و جذب کمکهاي مردمي به منظور تامين منابع مالي مورد نياز فعاليتهاي موضوع فعاليت مؤسسه
ب ) روش اجراي اهداف
بصورت هيأت امنايي
تبصره2 : کليه فعاليتهاي مؤسسه عام المنفعه وغير انتفاعي بوده ودرپايان دوره مالي بايد در آمد و هزينه مساوي باشد.
ماده 9
شرايط عضويت : تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران وکليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند
انواع عضويت :عضويت افتخاري بوده واعضابه دو صورت بامؤسسه همکاري مي کنند :
1 ـ عضوعادي (پرداخت حق عضويت)
2 ـ عضوفعال (پرداخت حق عضويت ـ همکاري درفعاليتهاي مؤسسه به صورت افتخاري )
 
 
 
فصل دوم : ساختار
ماده 10
ارکان مؤسسه عبا رتنداز:         1ـ مجمع عمومي                       2ـ هيأت مديره                      3ـ بازرسان
 
1 ـ مجمع عمومي
ماده 11
وظايف مجمع عمومي هيأت مؤسس:
1 ـ انجام اقدامات اوليه براي تأسيس.
2 ـ تصويب طرح اساسنامه .
3 ـ تعيين روزنامه کثير الانتشار براي درج اولين مجمع عمومي .
4 ـ انتخاب اعضاي هيأت امنا
5 ـ انتخاب اولين مديران وبازرسان .
تبصره3 :اکثريت لازم جهت تشکيل مجمع عمومي موسس درباراول باحضور نصف اعضاء رسميت مي يابدودرصورت عدم حدنصاب اکثريت لازم ،درباردوم باحضور يک سوم اعضاءرسميت خواهد يافت .
تبصره 4: تصميمات مجمع عمومي مؤسس بااکثريت دوسوم آراء حاضرين اتخاذ مي شود.
ماده12
الف ـ مجمع عمومي عادي (هيأت امناء): مجمع عمومي عادي ( هيأت امناء)عبارتند ازهيأت امناء که بالاترين مرجع تصميم گيري در مؤسسه مي باشدواز ..... نفرافرادمتعهد وخوش نام تشکيل مي گردد. اعضاي نخستين هيأت امناءراهيأت مؤسسين از بين خود يا افراد خارج بر مي گزيند . هر گونه افزايش يا کاهش يا تغييرات بعدي در ترکيب هيأت امناءبا تصويب 3/2اعضاي هيأت امناء قابل پيشنهاداست .
تبصره5: اکثريت لازم جهت اتخاذتصميم مجمع عمومي عادي هيأت امنا نصف بعلاوه يک آراءحاضردرجلسه رسمي مجمع مگردرخصوص انتخاب مديران يابازرسان که بارأي اکثريت نسبي خواهد بود.مي باشد
ماده13
 مجمع عمومي عادي( هيأت امناء )سالي 4بار (هرفصل يک بار)به صورت عادي تشکيل مي گرددمجمع فوق العاده مواقع ضروري با در خواست رئيس هيأت مديره يا بازرسان,يا3/1 اعضاي هيأت امناءتشکيل ميگردد هريک از اعضاي هيأت امناء درصورت عدم حضوردرسه جلسه متوالي بدون عذر موجه مستعفي شناخته مي شود تشخيص عذر وتعيين جايگزين برعهده هيأت امناء خواهدبود.
تبصره6:  دعوت براي مجمع عمومي عادي ازطريق درج آگهي درروزنامه کثيرالانتشار حداقل10روزوحداکثر40روزقبل ازبرگزاري مجمع وبادعوت (کتبي/تلفني)صورت مي پذيرد.
تبصره7: روزنامه کثيرالانتشاربراي درج آکهي هاي مؤسسه روزنامه........................................... مي باشد.   
ماده 14
 وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي( هيأت امناء) بقرارزيراست.
1ـ انتخاب هيأت رئيسه،هيأت مديره وبازرسان اصلي وعلي البدل
2ـ استماع گزارشات هيأت مديره وبازرس (بازرسان) ورسيدگي وتصويب ترازنامه وعملکرد مؤسسه
3ـ تصويب بودجه وبرنامه مالي سالانه مؤسسه
4ـ  تصويب آيين نامه هاي مالي وهزينه اي مؤسسه
5 ـ تعيين خط مشي سياست کلي مؤسسه وپيشنهاد نسبت به تشکيل شعبه يا نمايندگي                                                                                                                  
6 ـ تعيين روزنامه کثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي مؤسسه
7 ـ پيشنهادتغييردرمواردي ازاساسنامه.
 8 ـ پيشنهاد افزايش ياکاهش اعضاي هيأت امناء ياتغيير اعضاي هيأت امناء .
9 ـ عزل اعضاي هيأت امنا ،هيأت مديره وبازرسان
10ـ پيشنهادتوسعه يا  نسبت به انحلال وتصفيه مؤسسه .
11ـ رسيدگيوتصميم گيري نسبت به گزارشات وپيشنهادات هيأت مديره وتصميم گيري درمورد هرگونه امري که معمولاً درصلاحيت مجامع عمومي هيأت امناء مؤسسه مي باشد.
تبصره8:تصميمات هيأت امناء جزدرمواردموضوع بند8 و9و10 اين ماده که لزوماً راي3/2 اعضاي هيأت امناء را مي طلبد درساير موارد با اکثريت نسبي جلسه اي که طبق ماده12 اين اساسنامه رسميت يافته،معتبراست تغييرات دراساسنامه بايد به اطلاع مراجع قانوني نيز برسد.  
 
ماده 15
چنانچه ادامه همکاري هريک از اعضاي هيأت امناء بعلل فوت،عزل ،هيأت امناء شخص واجد شرايط ومورد اعتماد ديگري رابا اکثريت آراء 3/2 اعضا معرفي مي نمايد.
ماده 16
هيأت امناءداراي يک رئيس،يک نائب رئيس ،دو منشي ودو ناظر خواهد بود.
ماده 17
فعاليتهاي هيأت امناءوهيأت مؤسس واعضا افتخاري ورايگان است .
ماده18
هريک ازجلسات هيأت امناء باحضور3/2 اعضاء رسميت دارد. درصورتيکه حضور اعضاي هيأت امناء   به حدنصاب نرسد،درجلسه بعدي که به فاصله15تا20روزبعدازتاريخ جلسه نخست تشکيل مي شود،جلسه باتعداد نصف +1 رسميت مي يابد 
ماده19
تصميمات هيأت امناء جز درمواردي که دراين اساسنامه تصريح شده با اکثريت نسبي حاضران معتبر است.
ماده20
هيأت امناي مؤسسه داراي دبيرخانه اي است که نشاني وتلفن آن درآگهي ثبت مؤسسه اعلان مي شود.                                                                                  
ماده21
صورتجلسه هيأت امناء دردفتر مخصوصي ثبت ودرمحل مؤسسه نگهداري مي شود.
 
ماده 22
ب ـ مجمع عمومي فوق العاده امنا
مجمع عمومي فوق العاده امنا باشرايط زير تشکيل خواهد شد:
1 ـ با درخواست اکثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس (بازرسان )
2 ـ بادرخواست 5/1 اعضاي امنا
تبصره9 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده کتبي وحداقل 10روزقبل به اطلاع اعضا مي رسد.
تبصره10 : اکثريت لازم جهت تشکيل مجمع عمومي فوق العاده درباراول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشدودرباردوم حضور بيش ازيک سوم اعضايي که حق رأي دارندرسميت مي يابد .
تبصره 11: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با آراء دوسوم اعضاي حاضردرجلسه معتبر است .
ماده 23
 
وظايف مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء :
1)پيشنهادتصويب تغييرات اساسنامه                       2) پيشنهادبررسي وتصويب يا ردانحلال
 3) تغيير در ميزان سرمايه                                   4 ) پيشنهاد انحلال قبل از موعد مؤسسه
  ب- هيأت مديره
ماده24
هيأت مديره مؤسسه از5 نفرعضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل که با راي هيأت امناءبرگزيده مي شوندتشکيل مي گرددومدت آن دوسال است. انتخاب مجدد اعضاي آن براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
ماده25
جلسات هيأت مديره هردوهفته يکبارباحضور بيش ازنصف اعضاءرسميت يافته وتصميمات متخذه بااکثريت آراءحاضرين معتبرخواهدبود
تبصره12: غيبت بدون عذرموجه هريک از اعضاء درسه جلسه متوالي يا متناوب به منزله استعفاي وي تلقي مي شود.
ماده26
درصورت استعفاء يافوت يا فقدان شرايط عضويت هريک از اعضاي هيأت مديره،عضو علي البدل به جاي او تا پايان دوره انجام وظيفه مي نمايد. درصورتي که تعداد اعضاي هيأت مديره يابازرس به هردليل کمتر از تعداد اعضاي اصلي شودووروداعضاي علي البدل نيزموجب تکميل ان نشود،انتخابات مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا فوق العاده جهت تکميل تعداد باقيمانده اعضاء برگزار مي شود. 
ماده 27
 اعضاي هيأت مديره در نخستين جلسه خود يک نفر رئيس و يک نفر نائب رئيس ويک نفر خزانه دار از بين خود ويک نفر مدير عامل از بين خود يا خارج از خود ,انتخاب مينمايد. حدود اختيارات آنها را اساسنامه موسسه يا مصوبات هيأت امنا مشخص مي کند.
تبصره13 :هيأت مديره درهرموقع مي تواند افراد فوق الذکر راازسمت هاي مذکور عزل نمايد
تبصره14 :هيأت مديره مي توانددرصورت نياز سمت يا سمتهاي ديگري رابراي ساير اعضا تعريف نمايد
 
 
ماده28
هيأت مديره موظف است حداقل سه ماه قبل از پايان تصدي خودهيأت امناء را براي انتخاب هيأت مديره جديد به تشکيل جلسه دعوت نمايد ويک هفته پيش از پايان دوره تصدي ,نام اعضاي جديد انتخابات رابه مراجع قانوني اعلام نمايد .
ماده 29
هيأت مديره علاوه بر جلساتي که به طور مرتب وحداقل هر ماه يک بار تشکيل خواهد دادبنابه ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشکيل جلسة فوق العاده خواهد داد.
ماده30
وظايف هيأت مديره به شرح زيراست :
1 ـ حفظ وحراست اموال منقول مؤسسه .
2 ـ رسيدگي به حسابهاي مؤسسه ودريافت وپرداخت مطالبات وبدهي هاي مؤسسه.
3 ـ اجراي مصوبات هيأت امناء
4 ـ افتتاح حسابهاي بانکي وانجام تشريفات قانوني مربوطه .
5 ـ  انجام کليه امور مؤسسه واتخاذ تصميمات لازم ,جز در مواردي که مربوط به اختيارات هيأت امناءمي باشد.
6 ـ  تعقيب وپيگيري مسائل حقوقي وقضائي مؤسسه ودفاع و پاسخگوئي در مراجع قانوني نسبت به دعاوي له وعليهم مؤسسه وارجاع امربه داوري .
تبصره15 :هيأت مديره پس ازتصويب مي توانددرانجام معاملات ويا پرداخت هزينه هاي جاري مؤسسه تامبلغ يک ميليون ريال بدون تصويب مجمع عمومي ،رأساًاقدام نمايد .
تبصره16 : مصوبات وصورتجلسات هيأت مديره دردفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ،ثبت وبه امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد
تبصره17:هيأت مديره ميتواند وظايف موضوع بند 6اين ماده را از طريق تعيين وکيل با حق توکيل به غير انجام دهد..
ماده 31
هيأت مديره از بين خود يا خارج از هيأت ,يک نفر را بعنوان مدير عامل مؤسسه تعيين خواهد کرد . مدير عامل بالاترين مقام اجرايي موسسه است  در حدوداختياراتي که به وي تفويض مي شود نماينده مؤسسه بوده وميتواند کليه مکاتبات اداري مؤسسه را امضاء نمايد .
 
 تبصره18 :عزل مديرعامل ازاختيارات هيأت مديره مي باشد
ماده 32
 مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي وهيأت مديره بوده وداراي اختيارات ومسأوليتهاي زير مي باشد:
1-   نماينده قانوني مؤسسه درمراجع رسمي,نهادها ودر برابر اشخاص حقيقي وحقوقي
2-   نگهداري دارايي,اموال, حسابها, اسنادودفاتر مؤسسه
3-   اعمال اختياراتي که به صورت موردي يا قطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض ميشود.
4-    ارائه ي پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش وبهبودوهماهنگي در فعاليتهاي جمعي به هيأت مديره وارسال به مجمع عمومي
5-   تهيه پيش نويس آيين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح وتصميم گيري در هيأت مديره
6-   نظارت وايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ,نمايندگي هاودفاتر مؤسسه
7-   پيشنهادبر گزاري جلسه ي مجمع عمومي فوق العاده
8-   انجام ساير وظايف واختياراتي که طبق آيين نامه هاي مصوب به مدير عامل محول مي شود.
تبصره19:حقوق ومزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود،درصورتيکه مدير عامل عضو هيأت مديره نباشدبدون داشتن حق راي مي تواند درجلسات هيأت مديره شرکت نمايد.
ماده33
چنانچه مدير عامل عضو هيأت مديره باشددوره مديريت بيش از دوره عضويت هيأت مديره نخواهد بود.
ج ـ  بازرسان
ماده 34
مجمع عمومي(هيأت امناء)يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل تعيين خواهد کرد مدت تصدي بازرسان يک سال است انتخاب بازرس از بين اعضاء هيأت امناءاولويت خواهد داشت .
تبصره20 : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع خواهد بود.
ماده 35
 اشخاص زيرنمي توانند بازرس انتخاب شوند:
1 ـ کساني که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعي دادگاه ازحقوق اجتماعي کلاًيابعضاًمحروم شده باشنددرمدت محروميت
2 ـ مديران ومدير عامل
3 ـ اقرباي سببي ونسبي مديران ومدير عامل تادرجه سوم             4 ـ همسراشخاص مذکوردربند2   
ماده 36
بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي وبازرسي رادر مورد عمليات مؤسسه انجام داده واسناد,مدارک واطلاعات مربوط را مطالبه کرده ومورد رسيدگي قرار دهد ودر صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه ي فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد.
تبصره21:بازرس مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شرکت نمايد.   
ماده 37
 وظايف بازرسان :
1 ـ بررسي کليه اسناد و مدارک مالي و حسابهاي مؤسسه و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و اظهار نظر در مورد امور مالي .
2ـ تاييد درستي ثبت دارائي وتاييد صورتحساب عملکرد دوره وحساب منابع ومصارف مؤسسه.
3ـ تاييد تراز نامه مالي مؤسسه در پايان هر سال ,جهت ارائه به مجمع عمومي هيأت امناءمؤسسه .
4ـ بازرسان مکلفند ده روز پيش از تشکيل جلسه پايان سال مالي هيأت امناءگزارش کتبي خود را به هيأت امناءتسليم نمايد اين گزارش حاوي اظهار نظر نسبت به ميزان موفقيت مؤسسه در نيل به اهدافي که در موضوع فعاليت مؤسسه درج شده خواهد بود.
ماده38
 بازرسان مي توانند در هر زمان هرگونه بازرسي وتحقيق را بدون دخالت درامور مؤسسه انجام دهند و گزارش لازم از عملکرد مديران را تهيه نموده به هيأت امناءارائه نمايند.
ماده39
 بازرسان ومديران در جلسه انتخاب اعضاي هيأت مديره بايد کتباً قبول سمت نمايند.
 
فصل سوم ـ منابع مالي ,بودجه و ساير مقررات
 
ماده 40
 منابع مالي مؤسسه از طريق زير تامين مي شود:
1 - جمع آوري حق عضويت اعضاي هيأت امنا
2- جمع آوري هدايا واعانات مردمي وحق عضويت اعضاي افتخاري .
3-   قبول وقف ,حبس,وصيت,حق انتفاع وساير نذورات وصدقات.
 
ماده41
سال مالي مؤسسه از ابتداي فروردين هر سال آغاز وبه آخر اسفند ختم مي شود,به استثناي سال اول ابتداي آن زمان ثبت مؤسسه خواهد بود
ماده 42
 مؤسسه داراي دفاتر ثبت عمليات و نگهداري حساب خواهد بود که با نظارت هيأت مديره نگهداري مي شود اين دفاتر شامل دفاتر قانوني ومدارک ديگر از قبيل رسيد هدايا و قبوض کمکهاي مستندات ديگر مي باشدکه از طريق هيأت مديره برنامه ريزي مي شود و به امور مالي ابلاغ مي گردد .
ماده درآمدوهزينه هاي مؤسسه دردفاترقانوني ثبت وشرح بيلان آن درپايان هرسال مالي به مراجع ذي ربط ارائه خواهدشد.
تبصره22:هيأت مديره مي بايست صورتحسابهاي مالي شامل داراي,بدهي,درآمدوهزينه مالي را حداکثر تا پايان خرداد ماه  سال بعد به بازرسان مؤسسه ارائه نمايد.
 
تبصره23: هيأت مديره مکلف است کليه درآمدهاي حاصله سالانه رامطابق اساسنامه مصرف اهداف ووظايف نمايدوچنانچه وجوهي برمازادبرهزينه ها موجودباشددرحساب مخصوصي به نام مؤسسه نزد يکي ازبانکهاي رسمي ايران نگهداري نمايد
ماده 43
 کليه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور مؤسسه با امضاي ثابت خزانه دار(مسئول مالي)ويکي از دو امضاي رئيس هيأت مديره ويا مدير عامل معتبر خواهد بود.             
ماده 44
 در صورتيکه مدير عامل رئيس هيأت مديره هم باشد,حق امضاي سوم به يکي ديگر از اعضاي هيأت مديره داده خواهد شد.
ماده 45
انحلال : در صورت تصميم به انحلال مؤسسه ,مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3نفررابه عنوان هيأت تصفيه انتخاب واين هيأت پس از اعلام ختم تصفيه,باقي مانده وجوه نقد,اموال ودارائيها به تصويب مجمع عمومي رسانده وداراييهارا (منقول ـ غيرمنقول) زير نظر ولي فقيه زمان درسازمان اوقاف و امور خيريه ونمايندگان وزارت کشور  به يکي ازمؤسسات عام المنفعه غير انتفاعي ديگرکه در داخل کشور فعاليت مي کند منتقل خواهد شد.وهيأت تصفيه موظف است نتيجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.
تبصره25:هيأت تصفيه ازبين خوديک نفررابه عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد.
تبصره26 :مديرتصفيه موظف است يک نسخه ازگزارش تصفيه مؤسسه رابه مرجع صدور پروانه ارائه نمايد.
تبصره 27 : تصفيه امور مربوطه بر طبق مفاداساسنامه وآيين نامه اجرايي تأسيس وفعاليت سازمانهاي مردم نهادموضوع تصويب نامه شماره 27862/ت31281هـ مورخ8/5/84وقوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.  
ماده46
انتشار هر گونه مطبوعه اي پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وتحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانوني مطبوعات انجام مي شود.
ماده47
مواردي که دراين اساسنامه پيش بيني نشده است براساس آيين نامه اجرايي تأسيس وفعاليتهاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت31281هـ 8/5/84وعمومات قانون تجارت عمل خواهدشد .
ماده48
اين اساسنامه مشتمل بر3فصل و48 ماده و 27تبصره درنشست تاريخ2/3/1385 به تصويب هيأت مؤسس وهيأت امناء رسيد.
خداوند توفيق خدمت بيشتر به همه اهل خير عطا فرمايد.
 
 
 
اساسنامه موسسه خيريه رهروان امام علی(ع)
اساسنامه  موسسه خيريه  رهروان امام علی(ع)
وابسته به:  بسیج مسجد صاحب الزمان(عج)  -  پایگاه 72 تن شهید حزب الله
 تاسیس : 1389
 
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول ـ كليات و اهداف

موسسه خيريه رهروان امام علی(ع)
ماده 1
نام:  موسسه خيريه رهروان امام علی(ع) وابسته و زیر نظر معاونت آماد و سازندگی بسیج مسجد صاحب الزمان پایگاه 72 تن شهید حزب الله است که در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار موسسه ناميده ميشود.
ماده 2
نوع فعاليت : كليه فعاليتهاي موسسه غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.
ماده 3
محل : مركز اصلي موسسه در استان تهران شهرستان تهران شهرک ولیعصر خیابان حیدری شمالی 18 متری یاسر مسجد صاحب الزمان می باشد  
و در صورت لزوم ميتواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل كشور شعبه ، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.
ماده 4
تابعيت : موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند.
ماده 5
مدت : فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد.
ماده 6
دارایی اولیه : دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غير منقول مبلغ 1000000 ريال (يك ميليون ريال) ميباشد كه توسط بسیج مسجد صاحب الزمان  پایگاه 72 تن شهید  تماما پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است.
ماده 7
ریاست و هیئت امنا: موسسه تحت ریاست فرمانده و جانشین وقت بسیج مسجد صاحب الزمان - پایگاه 72 تن شهید و تحت نظارت امام جماعت وقت مسجد صاحب الزمان(عج) بعنوان ناظر موسسه و اعضای شورای بسیج بعنوان هیئت امنای موسسه اداره می گردد. (مسئول معاونت آماد و سازندگی بعنوان دبیر موسسه و مسئول بازرسی بسیج بعنوان بازرس موسسه انجام وظیفه می نماید.)
ماده 8
اهداف موسسه عبارتند از:
1-    انجام خدمات اجتماعي و عمراني و خيريه در همه سطوح و براي تمام طبقات محروم و مستمند و اقشار كم درآمد محله شهرک ولیعصر و شهرتهران و جامعه نظير کمک مالی و اقلام به نیازمندان- تهیه جهیزیه -ساخت مراكز بهداشتي و درماني و مدرسه سازي - تاسيس خانه دار الايتام در حدود امكانات و ...  .  
2-   حمايت و كمك مالي به طلاب و دانش آموزان و دانشجويان مستعد و بي بضاعت جهت ادامه تحصيلات
3-     تاسيس و یا همکاری با درمانگاههاي خيريه جهت مداواي بيماران بي بضاعت و همچنين تهيه آمبولانس و اعزام بيماران كم درآمد به مراكز درماني مجهز تر و تامين هزينه هاي پزشكي و درماني بيماران مستمند
4-     ايجاد فرصتهاي شغلي و كاري براي مردم محروم و اقشار كم درآمد جامعه جهت اشتغال زايي
5-     همكاري با ديگر موسسه هاي خيريه فعال جهت رشد و پيشبرد اهداف اجتماعي و عمراني موسسه.
6-   انجام فعایتهای مختلف دیگر که در جلسات مجمع عمومی موسسه تائید و ابلاغ می گردد .
فصل دوم – اركان
ماده 9
اركان هیئت امنا عبارتند از : 1- رئیس (فرمانده یا جانشین پایگاه) 2 – دبیر(مسئول معاونت آماد و سازندگی پایگاه) 3- اعضا هیئت امنا ( اعضای شورای پایگاه) 4- بازرس ( مسئول بازرسی پایگاه)5- ناظر (امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج))
ماده 10
موسسه كه با تعداد حداقل 10 نفر از اعضای شورای بسیج تشكيل جلسه میدهد ، عاليترين مرجع تصميم گيري در آن بعد از رئیس ، هیئت امنا ميباشند و ملاک تصمیمات در صورت غیبت رئیس اکثریت رای نفرات می باشد.
ماده 11
چنانچه ادامه همكاري هر يك ار اعضاء هیئت امنا بعلل مختلف قطعی شود رئیس شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را به عنوان عضو هیئت امنا انتخاب مي نمايد.
ماده 12
هیئت امنا با هماهنگی رئیس حداقل سالي يكبار توسط دبیر موسسه تشكيل جلسه خواهند داد . و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.
موسسه ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي رئیس ، دبیر ،  اعضای هیئت امنا ، بازرس و ناظر تشكيل جلسه دهد.
ماده 13
وظايف هیئت امنا :
1-              کمک به رئیس در انتخاب و انتصاب اعضاي هيات امنا و بازرس و دبیر موسسه
2-               استماع و رسيدگي به گزارش دبیر و بازرس
3-               کمک در تعيين خط مشي كلي موسسه
4-               بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات مطرح شده در جلسات
5-              تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوت نامه ها و ... .
ماده 14
جلسات فوق العاده موسسه با شرايط زير تشكيل خواهد شد.
1-              با درخواست رئیس ، بازرس ، دبیر، ناظر
2-               بادرخواست يك سوم از اعضاء هيئت امناء
تبصره 1 : دعوت براي مجمع فوق العاده حداقل تا 5 روز قبل از تشكيل آن توسط دبیر به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
تبصره 2 : هر تعداد حاضرین باعث ایجاد رسمیت مجمع فوق العاده خواهد شد.
تبصره 3 : تصميمات جلسات فوق العاده با راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه و بشرط تائید نهایی رئیس معتبر خواهد بود.
ماده 15
وظايف دیگر هیئت امنا :
1-              تصويب تغييرات اساسنامه
2-               بررسي و تصويب يا رد انحلال موسسه
3-               پیشنهاد عزل دبیر و بازرس و انتصاب اعضاي علي البدل بعد از تایید رئیس و ... .
ماده 16
جلسات موسسه توسط هيئت رئيسه اي مركب از رئيس ، دبیر، ناظر و بازرس اداره مي شوند.
 ماده 17
دبیر موسسه  علاوه بر حضور در جلسات عمومی و فوق العاده موظف به تشکیل کارگروه اجرایی موسسه و برگزاری جلساتی كه بطور مرتب تشكيل خواهد داد می باشد و بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني ازرئيس،ناظر، بازرس و هیئت امنا می توانند تشكيل جلسه فوق العاده نمایند .
ماده 18
دبیر موسسه  در اولين جلسه اي كه برای اعضاي کارگروه اجرایی موسسه تشكيل مي دهد می بایست مدیر اجرایی موسسه را انتخاب و معرفی نماید و با مدیریت مدیر اجرایی در بین کارگروه اجرایی موسسه تقسیم کار انجام خواهند نمود ، حدود اختيارات آنها را دبیر موسسه مشخص مي نمايد.
ماده 19
دبیر موسسه براي مدت 1 سال توسط رئیس موسسه  انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد دبیر موسسه براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
ماده 20
دبیر موسسه نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چار چوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، افتتاح حساب مشترک موسسه با 3 امضاء رئیس(فرمانده) و نایب رئیس(جانشین) و دبیر(مسئول معاونت آماد) که برداشت با 2 امضاء از 3 امضاء صورت گیرد ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات هيات امناء ، تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به مدیر اجرایی موسسه (مسئول واحد حامی معاونت آماد و سازندگی) اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل به غيربا تائید رئیس .
بطور كلي دبیرموسسه مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض باستثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب هيات امناء مي باشد بعد از تائیدیه رئیس به نام موسسه انجام دهد.
تبصره 1 : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امناء است ، دبیركليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف موسسه و بعد از دریافت تائیدیه نهایی از رئیس دارا مي باشد.
تبصره 2 : دبیر مي تواند با تائید رئیس از بين خود يا کارگروه خود يك نفر را به مديريت اجرایی انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد.(مدیر اجرایی مسئول واحد حامی معاونت آمادوسازندگی خواهد بود) .
دبیرموسسه بالاترين مقام اجرائي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع و رئیس به وي تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد و عزل وي از اختيارات رئیس موسسه مي باشد.
تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مشترک دبیر ، رئيس يا نائب رئيس بهمراه مهر موسسه معتبر خواهد بود.
تبصره 4 : دبیر موسسه مسئول پیگیری و ساخت مهر موسسه را بعد از تائید نهایی رئیس داشته و مسئولیت نگهداری مهر موسسه بر عهده دبیر موسسه است.
ماده 21
دبیر موسسه مجري مصوبات جلسات عمومي و فوق العاده بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل با تائید رئیس یا نایب رئیس مي باشد :
1-      نمايندگي قانوني موسسه در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي
2-     استخدام و عزل و نصب كاركنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هیئت امنا
3-     نگهداري دارائي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه
4-     اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب رئیس به وي تفويض شده باشد.
5-     ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه  گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي موسسه به هیئت امنا جهت بررسی
6-     تهيه پيش نويس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي مجمع عمومی
7-    تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در جلسات  عمومی و فوق العاده .
8-     نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر
9-      درخواست برگزاري جلسه عمومي و فوق العاده
10-   انجام ساير وظايف و اختياراتي كه از سوی رئیس ابلاغ می گردد .
ماده 22
دبیرموسسه حقوق و مزايايی نداشته و برای رضای خداوند بصورت رایگان فعالیت نموده و کارگروه اجرایی هم به همین نحو فعالیت می نمایند و در مواقع ضروری به پیشنهاد دبیر موسسه و با تائید هیئت امنا و رئیس موسسه حقوق و مزایایی بصورت موردی برای کارگروه اجرایی تعيين ميشود.
ماده 23
مدت مسئولیت دبیر بر عهده رئیس بوده و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلا مانع است . دبیر در صورت استعفا از مسئولیت موظف است تا تعيين جانشين وظائف محوله را انجام دهد .
ماده 24
مسئول بازرسی بسیج به عنوان بازرس اصلي موسسه می باشد.
ماده 25
وظايف بازرس بشرح زير است.
1-      بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي جلسات عمومي موسسه
2-     مطالعه گزارش سالانه دبیر از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع هیئت امنا
3-     گزارش هر گونه تخلف دبیر اعم از مفاد اساسنامه به رئیس و هيئت امناء
4-     اظهار نظر كتبي در باره صحت صورت دارائي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه دبیر در اختيار هیئت امنا قرار می دهد.
5-    ساير وظايفي كه رئیس به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره : بازرس ميتواند بدون داشتن حق راي در جلسات کارگروه اجرایی موسسه شركت نمايد.
ماده 26
بازرس ميتواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده موسسه را بنمايد.
ماده 27
در صورت فوت يا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او ، جانشین بازرسی علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود .
ماده 28
دبیر و بازرس در صورت استعفا تازماني كه جانشين آنها از سوي رئیس تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود.
  
فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 29
بودجه موسسه از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف ، حبس ، حق عضويت و ساير فعاليتهاي قانوني و مجاز تامين ميشود.
ماده 30
درآمد و هزينه هاي موسسه با مسئولیت دبیر مجمع در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به رئیس ارائه خواهد شد
تبصره 1 : موسسه مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه ها وجود داشت در حساب مخصوص موسسه نزد يكي از بانكهاي رسمي ايران که در بدو تاسیس افتتاح شده نگهداري نمايد.
تبصره 2 : سال مالي موسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفندماه ختم ميشود و به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 31
كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي موسسه نگهداري ميشوند
ترتيب امضا مكاتبات رسمي به ترتیب رئیس ( یا نایب رئیس) و دبیر می باشد .
تبصره : مصوبات و صورتجلسات عمومی – فوق العاده و کارگروه اجرایی در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد
ماده 32
موسسه مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد
ماده 33
موسسه مكلف است محل موسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد
ماده 34
موسسه داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب و تائید رئیس و برابر مقررات تهيه خواهد شد. دبیر مكلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.
تبصره : دبیر در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئوليت قانوني دارد.
ماده 35
انحلال : در صورت انحلال موسسه ، رئیس موسسه حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) ، دارايي موسسه را با تصويب هیئت امنا و رئیس در اختيار بسیج مسجد صاحب الزمان پایگاه 72 تن شهید حزب الله قرار دهد تا با نظر فرمانده بسیج ( رئیس) به مصرف امور خيريه و اجتماعي و عمراني برسد. هيئت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.
ماده 36
انتشار هرگونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام ميشود.
ماده 37
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است با نظر رئیس (فرمانده بسیج) عمل خواهد شد.
ماده 38
اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 38 ماده در نشست مورخ 06/06/1389 شورای بسیج مسجد صاحب الزمان پایگاه 72 تن شهید که بعنوان هیئت امنای موسسه می باشند به تصويب رسيد. 
 
 
 
اساس نامه موسسه خیریه حضرت علی اصغر(ع) استان بوشهر
بسمه تعالی
مقدمه                                                           
امام صادق علیه السلام فرمود :«کسی که در سختی ها به داد
برادر مؤمنش برسد و گرفتاری اش را برطرف سازد و در برآوردن
حاجتش به او کمک کند، به سبب این عمل 72 رحمت نزد
خداوند دارد که خداوند یکی از آنها را زودتر به او عطا می فرماید
و با آن زندگی دنیوی اش را اصلاح می کند و 71 رحمت دیگر را
برای ترس و وحشت های قیامتش ذخیره می سازد»
امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می باشد، تا فردا در بهار
دل ها، گل های معنویت شکفته شود، سرسبزی فردا مدیون
همت مردان و زنانی است که شادی های  خود را بر کویر
نیازهای هموطنان خود می پاشد.
آنگاه که خداوند متعال در سپاس از اقدام نیکوکارانه خاندان
علی(ع) سوره انسان را نازل کرد. اوج تقدیر از عمل خیر
نیکوکاری و رسیدگی به ایتام و نیازمندان نشان داده است.
 
    اساسنامه موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع)
 
 ((اگر خانواده مسلمانی را سرپرستی کنم وگرسنگی آنها را بر
طرف سازم و برهنگی شان را بپوشانم و آبروی آنان را در میان
مردم حفظ کنم ، بیگمان اینکار نزد من خوشتر از آن است که بار
ها حج گزارم ،تا شمار حج هایم به هفتاد برسد.))     امام محمد
باقر (ع)
به یاری خداوند بزرگ و با توسل به ائمه اطهار و توجه خاص
حضرت ولیعصر حجت بن الحسن العسکری(عج)موسسه خیریه
حضرت علی اصغر(ع) با تبرک به نام مقدس شهید خردسال
صحرای کربلاباب الحوائج حضرت علی اصغر (ع) در روز پنج شنبه
مورخه 1/12/1381مصادف با عید غدیر خم ،فعالیت خود را شروع
نموده است .                                         
                                              کلیات و اهداف
ماده1:نام تشکل:بنام موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع)
 
 که دراین نوشتار به اختصار موسسه نامیده می شود.
ماده2:تعریف : این موسسه تشکلی است که با ماهیت 
مردمی،غیرحزبی،غیرانتفاعی  وغیردولتی متشکل
اقشار مختلف مردم اعم از زن ومردخیر بوده که اساسا
بامحوریت کمک رسانی رسانی به ایتام و نیازمندان
در ایام مختلف که در ماده 7 آمده صرفا جهت رضای
خداوند منان مساعدتهای نقدی و غیر نقدی اقدام میکند
ماده 3:جغرافیای فعالیت این موسسه استان بوشهر می باشد.
ماده 4:هیئت امنا یا موسسین برادران  ابراهیم برزگر ش ت
09173710591 محمود صالحی ش ت  09171775349
ب
ماده5:طریقه اهدا وجوه نقدی
 
هر فرد خیر که اعلام همکاری می نماید می تواند هر مبلغی که
خودش صلاح بداند بنا به نیازی که از طرف هئیت امنا بوسیله
پیامک ارسال مینمایند به شماره حساب ارسالی واریز نماید .
 
تبصره1 اعضا می توانند در این راستا کمکهای دوستان وبستگان
خودرا که به صورت مقطعی مایلند کمک کنند تحویل گرفته و به
حساب واریز نمایند.
تبصره2-افراد میتوانند وسایل خانگی والبسه مازاد قابل استفاده
خود را به این موسسه تحویل دهند.
 
ماده6:اهداف کلی:
1- تاسی گرفتن از مولای متقیان حضرت علی (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) در یاری  رساندن به فقرا ومستمندان
2--کمک به ایتام و نیازمندان
3-هدایت و جمع آوری کمک های انسان دوستانه خیرین در
راستای رساندن آن به دست افراد مستمندو بی بضاعت (خاصه
ایتام و مستمندان)
3- نوع کمک به ترتیب اولویت موادغذایی پوشاک مورد نیاز
وضروری وسایل ضروری خانگی وهزینه درمان لوازم التحریرو ...
 
ماده7 :چگونگی عضویت در موسسه
 
مسلمان بودن اولین شرط جهت عضویت در موسسه بوده
سن،شغل وجنسیت مطرح نمی باشد.هر فرد خیر مومن اعم از
برادر و خواهر که مایل باشند با توجه به شرایط و اهداف ذکر
شده ،می تواندعضو این موسسه شود و درهر زمان می تواند با
ارسال پیامک به شماره تلفن هیت امنااعلا م انصراف نماید.
– وظایف هیات امنا
1-جمع آوری کمک های نقدی وغیر نقدی از اعضا
2-شناسایی وتحقیق در مورد نیازمندان (تا حال 70 خانوار
شناسایی شده)
3-شناسایی وساماندهی مقسمین کالا های غیر نقدی
4-خرید کالای غیر نقدی(خوراکی) و توزیع آن در عید سال ماه
مبارک رمضان لوازم التحریر در اول مهرماه ودر صورت ضرورت در
مواقع مختلف کمک های نقدی و غیر نقدی به افراددرخواست
کننده نیازمند .
5- هرگونه برداشت مبلغ توسط هیئت امنا به عنوان حق الزحمه
ممنوع و شرعا حرام است .
تبصره 3 این موسسه از کمک به متکدیان حرفه ای و دوره گرد
اکیدا خودداری خواهد نمود .
                                                   والسلام التماس دعا
 
این جانب                        با شماره تلفن                                
ضمن مطالعه این اساسنامه صرفا جهت رضای خدا به عنوان
یک عضوخیر اعلام همکاری می کنم
امضا تاریخ
خیر محترم ! ازاینکه خداوند این توفیق وسعادت بزرگ رانصیب
شما کرده که راه وروش انبیا و ائمه اطهار (ع) را پیشه نماییدودر
این دنیا باعث خیر برکت در مال خود و برطرف شدن قضا وبلا
اعضا خانواده خود شده اید و حیات اخروی برای خود خریداری
کرده اید به شما تبریک عرض نموده وسلامتی وبرآورده شدن
حوائج شرعی وشفای مریضان شما و آمرزش امواتتان را از
خداوند بزرگ خواستاریم.
 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:28  توسط مجتبی  |